Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 89 komentarzy

Masoneria przeciwko Polsce

Stanisław Krajski - Masoneria rytu francuskiego zaktywizowała się w Polsce w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że wzorem włoskiej loży P2 sięga w naszym kraju po władzę. Będę śledził jej kroki.

Czy grozi nam stan wojenny?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W książce pt. „Masoneria polska 2012” ukazałem prawne możliwości (z powodu ataków terrorystycznych) wprowadzenia obecnie w Polsce stanu wojennego i sposób wykorzystania ich przez masonerię. Dziś warto chyba te rozważania przypomnieć.

 

A oto stosowny fragment tej książki:

 

Wszystko wskazuje na to, że jeśli loży P3 coś „pójdzie nie tak” zostanie w Polsce wprowadzony stan wojenny, co da pełnię władzy prezydentowi i będzie oznaczać zniesienie demokracji i zawieszenie wszelkich praw obywatelskich.

Gen Jaruzelski wprowadził stan wojenny w sytuacji, gdy Polska nie była w stanie wojny z żadnym państwem – rozpoczął wojnę z polskim społeczeństwem. Dziś obowiązuje „Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej”, która de facto dopuszcza powtórzenie tej sytuacji. Kluczowy tu jest art. 2.1, który określa warunki wprowadzenia stanu wojennego przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów. Zaczyna się on od słów: „W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami Terrorystycznymi…".

Wynika z tego, że wystarczy, iż nieznani sprawcy (o nieznanych sprawców nie jest tak trudno) wysadzą w Polsce w powietrze kilka budynków, Rada Ministrów uzna, że są to „działania Terrorystyczne” stanowiące „zewnętrzne zagrożenie państwa” i złoży stosowny wniosek do prezydenta, a prezydent może już wprowadzić stan wojenny.

Co prawda:„Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania” (Art. 3.1.) i sejm może to rozporządzenie uchylić (art. 4. 1.)”, ale czy to coś zmienia jeśli np. skład sejmu będzie taki jaki był np. w maju 2012 (PO może przeforsować każdą ustawę)?

Zobaczmy teraz na czym ten stan wojenny by polegał. Oto kilka jego regulacji.

 

Art. 11.1. Rada Ministrów w czasie stanu wojennego w szczególności: (…) może przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej.

Art. 13.1. W czasie stanu wojennego wojewoda kieruje realizacją zadań obronnych i obroną cywilną

na terenie województwa.

2. Wojewoda w czasie stanu wojennego w szczególności:

1) ocenia zagrożenia;

2) wprowadza, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw

człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia;

3) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw

człowieka i obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie;

4) określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego;

5) koordynuje i kontroluje działalność organów władzy publicznej.

Najciekawsze jest rozdział 4 tej ustawy, który nosi tytuł: „Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela”.

Mówi on o tym, ze te ograniczenia dotyczą wszystkich osób, instytucji i firm i je wymienia.

Znajdujący się w nim Art. 19. stanowi:W czasie stanu wojennego można zawiesić prawo do:

1) strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników

lub w określonych dziedzinach;

2) strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników;

3) akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub

organizacje.

Art. 20.1.W czasie stanu wojennego w przypadku osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, można dokonać przeszukania tych osób lub przeszukania ich mieszkania, a także zajęcia przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeszukania innych pomieszczeń, pojazdów, statków powietrznych oraz jednostek pływających, należących do osób, o których mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w ust. 1 i 2, a także tryb postępowania w tych sprawach, mając na względzie potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowanie godności osób, o których mowa w ust. 1.

Art. 21.1. W czasie stanu wojennego może być wprowadzona:

1) cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (…)

2) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich;

3) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;

4) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie bezpieczeństwa lub obronności państwa.

2. Funkcję organów cenzury i kontroli pełnią właściwi wojewodowie, którzy mogą nakazać organom administracji publicznej działającym na obszarze województwa wykonywanie czynności technicznych niezbędnych do prowadzenia cenzury lub kontroli.

 

(…)

Art. 22.W czasie stanu wojennego mogą być zawieszone prawa do:

1) organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;

2) organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi;

3) zrzeszania się poprzez nakazanie okresowego zaniechania działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, których działalność może utrudnić realizację zadań obronnych. (…)

Art. 23.1. Na obszarze obowiązywania stanu wojennego na osobę, która ukończyła 18 lat,

przebywającą w miejscu publicznym może być nałożony obowiązek posiadania przy sobie dowodu

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a na osobę uczącą się, która nie

ukończyła 18 lat - legitymacji szkolnej.

2. W czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone nakazy lub zakazy:

1) przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów;

2) uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego;

3) zgłoszenia w ustalonym terminie organom ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej

miejscowości;

4) utrwalania przy pomocy środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów

lub obszarów.

Art. 24.1. W czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie:

1) dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;

2) wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;

3) działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach, włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych;

4) obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej;

5) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub obronności państwa;

6) prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia

7) dostępu do informacji publicznej.

 

Z całością dokumentu można zapoznać się w Internecie:

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021561301

 KOMENTARZE

  • @Autor
    Od kilku dni WKU w całej Polsce wzywają rezerwistów. Masowo! Po co?
  • Zagrożenie zewnętrzne to wg nich nawet atak internetem
    ABW była skłonna wysadzić 4-tonami materiału wybuchowego cały sejm np z PiS-em zebranym na klubie poselskim (czyli jedna sala, wystarczy ładunek termobaryczny z moździerza 120mm) i paroma przypadkowymi nieborakami jak w Zamachu Smoleńskim? To było dopiero wydarzenie, a winą i tak obarczono by "faszystów" z ruchu patriotycznego spoza pisowców. Tym samym dwie pieczenie na jednym ogniu, cała niefajna opozycja załatwiona jednym ruchem.
  • To tylko kwestia czasu
    http://img208.imageshack.us/img208/2306/prostokredblack1.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930