Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 89 komentarzy

Masoneria przeciwko Polsce

Stanisław Krajski - Masoneria rytu francuskiego zaktywizowała się w Polsce w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że wzorem włoskiej loży P2 sięga w naszym kraju po władzę. Będę śledził jej kroki.

O protestantyzmie, masonerii i przyjmowaniu Komunii Świętej na kolanach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niebawem wrócę do tematu masońskiego świata. Tu trochę na inny temat. Założyłem (nie sam) stronę poświęconą przyjmowaniu Komunii Świętej na kolanach – http://komunianakolanach.wordpress.com/. Poniżej przedstawiam wątek związany z tą sprawą.

 

W swojej książce pt. „Masoneria i kryzys” piszę o związkach masonerii i protestantyzmu, o związkach samego Lutra z Różokrzyżowcami. Stwierdzam tam, między innymi: „Sami masoni sugerują, i mają na to oparcie w historycznych faktach, że reformacja była przez nich od początku inspirowana i kontrolowana i że, według ich zamierzeń, po pierwszej reformacji (Luter), miała nastąpić druga (Kalwin), a po niej trzecia – powstanie tzw. chrześcijaństwa wodnikowego (doprowadzenie do tego, że protestantyzm przekształciłby się w teorię i praktykę różokrzyża, co udało się tylko w części i dopiero u schyłku XX w.)” (por. choćby: T. Cegielski, „Ordo in Chao”. Tom I. Oświecenie różokrzyżowców i początki masonerii spekulatywnej 1614-1738. Studia Latamorum I, Warszawa 1994, s. 51; por. też: S. Krajski, Masoneria polska i okolice, Warszawa 1997, s. 153-154.).

Piszę tam również: „Paul Sedir, jeden z czołowych współczesnych „teologów” różokrzyżowych stwierdza: „Przypomnijmy różokrzyżowy herb Lutra: serce przebite krzyżem, otoczone różą z napisem: Serce chrześcijan spoczywa na różach kiedy znajdzie się u stóp krzyża”. W tym miejscu P. Sedir przytacza dziesiątki cytatów z dzieł różokrzyżowców dowodzących, że można ich poznać właśnie po różach.

T. Cegielski referując manifesty Różokrzyżowców stwierdza, że zrodziły się one w „kręgu luterańskich intelektualistów z Tybingi”. Przedstawia też wielu Różokrzyżowców-luteran i opisuje kontakty Różokrzyżowców z środowiskami luteran w wielu krajach.

Jim Marrs pisze zaś: „Większość badaczy uważała ruch różokrzyżowców za główna siłę, (…) która doprowadziła do (…) pojawienia się protestantyzmu”.

Piszę wreszcie: „J. Maritain charakteryzuje sformułowane przez Lutra nowe „dogmaty” chrześcijaństwa wyznaczające protestantyzm i stanowiące zarazem zasady nowego, europejskiego myślenia, takiego myślenia, dodajmy, które umożliwia masonerii działalność, przejmowanie władzy i budowanie swojego „Nowego Wspaniałego Świata”.

Po pierwsze, więc Luter dochodzi do wniosku, że człowiek nie jest w stanie zapanować nad swoją pożądliwością, nie jest w stanie powstrzymać się od grzechu i nie jest w stanie sam z siebie dokonać dobrego uczynku. To wszystko zależy od Boga, która według swojego „widzi mi się” da łaskę lub nie. Cóż zatem może człowiek? Może wierzyć i to jest jego chrześcijański obowiązek i zadanie. I tak oto mamy pierwszą zasadę: „Uczynki są zupełnie zbyteczne, zbawienie osiąga się tylko przez wiarę”.

Po drugie, punktem wyjścia dla chrześcijaństwa staje się egocentryzm i tzw. egoizm metafizyczny. „Reformacja – jak czytamy w „Trzech reformatorach” – wyzwoliła ludzkie ja w dziedzinie duchowej i religijnej, tak, jak Odrodzenie (…) pozbawiło więzów ludzkie ja w porządku działania naturalnego i zmysłowego. (…) Ja Lutra jest centrum, wokół którego powinna krążyć cała ludzkość. Czyni on z siebie człowieka uniwersalnego, w którym wszyscy mają znaleźć wzór. Stawia siebie na miejscu Jezusa Chrystusa”. Feliks Koneczny, który również podkreśla, że istotę protestantyzmu wyznacza „Egocentryzm”, dodaje, że „teologiczne wywody Lutra tak są ułożone i zestawione, że uniewinniają wszystkie jego wady”.

Luter usuwa pojęcie osoby, a wprowadza na to miejsce pojęcia jednostki i indywidualności. „Rozwijać swoją indywidualność – pisze J. Maritain – to żyć samolubnym życiem namiętności, robić z siebie centrum wszystkiego, by stać się w końcu niewolnikiem tysiąca przemijających dóbr, które dają nam marną, chwilową radość”.

I oto mamy drugą zasadę: To jednostka decyduje o wszystkim, to ona rozstrzyga, co jest treścią wiary, co jest dobre, a co złe. Każdy więc na własną rękę interpretuje Pismo Święte i określa co ono głosi, a czego nie głosi, stwierdza, czytając je, „co Bóg do niego, właśnie i tylko do niego mówi”, rozstrzyga w „swoim sumieniu” i tylko tam i tylko w oparciu o swoje oceny, czy popełnił zło czy nie. „Luter – pisze Romano Amerio – składa Biblię i jej znaczenie (czyli interpretację) w ręce każdego wierzącego, odrzucając pośrednictwo Kościoła. Odczytanie prawdy staje się kwestią indywidualną, uzależnioną li tylko od prywatnego światła. Autorytet instytucji został zastąpiony doraźnością uczucia urastającego do rangi najbardziej autorytatywnej instancji. Tym samym sumienie uniezależnia się od nauczania Kościoła. Indywidualne odczucie – zwłaszcza, jeśli jest intensywne i nieodparte – staje się podstawą do artykułowania własnych przekonań. Odtąd jest to prawo ponad wszelkie inne prawo”.

Jednostka staje się najważniejsza i należy to brać pod uwagę we wszystkich dziedzinach indywidualnego i społecznego życia.

Zauważmy, że ta zasada legła również u podstaw liberalizmu. Protestantyzm przyczynił się do narodzenia się liberalizmu kapitalizmu, globalizmu.

Skutek zastosowania tej zasady jest też taki, jak pisze ks. M. Poradowski, że: „Większa część dogmatów została przez protestantów od razu odrzucona, resztę zaś pogubił stopniowo w ciągu wieków lub przeinaczył (…) Kapitał moralny, zgromadzony przez poprzednie pokolenia, które żyły dogmatem wyczerpie się. Odtąd pozostanie tylko czczy faryzeizm lub też otwarte przyznanie się do laicyzmu, czyli zupełne zerwanie z chrześcijaństwem”.

Po trzecie, punktem wyjścia myślenia i działania człowieka są uczucia i pożądliwości, czyli, mówiąc inaczej „zachcianki” lub jeszcze inaczej akty woli. I oto mamy zasadę trzecią: „Kieruj się sercem i rób co chcesz”. Powoduje to całkowity zanik obiektywizmu i, w istocie, oderwanie od prawdy i dobra.

Po czwarte, co wynika wprost z poprzedniej zasady, należy przyjąć postawę antyintelektualizmu. Tak więc Luter odnosi się do Arystotelesa: „Arystoteles jest niecnym przedmurzem papistów. (…) Jest to zjełczały filozof, smarkacz, którego należy umieścić w chlewie (…) bezwstydny oszczerca, komediant (…) Gdyby nie istniał cieleśnie, uważałbym go bez skrupułów za prawdziwego diabła”.; do Sorbony: jest „synagogą diabła, najokropniejszą nierządnicą intelektualną (…) prawdziwą bramą piekielną”; do uniwersytetu w Lovain: „grubiańskie osły, przeklęte maciory (…) heretyckie i bałwochwalcze świnie” i do samego intelektu, który według niego to „diabelska k…”, którą należy „wyrzucić do wychodka”.

I tak oto mamy czwartą zasadę, którą można przedstawić w dwóch cytatach z samego Lutra: „Rozum jest sprzeczny z wiarą” oraz „Rozum jest bezpośrednio przeciwstawny wierze. Toteż należy go poniechać; u wierzących musi on być zabity i pogrzebany”. Rozum, stwierdza Luter, ma znaczenie tylko pragmatyczne – możemy go używać chcą zdobyć pieniądze, budując dom czy planując wojnę.

Po piąte, Luter przyjmuje zasadę immanentyzmu, która stanowi, z jednej strony, absolutyzację specyficznie i bardzo szeroko rozumianej wolności, z drugiej zaś, negację wszystkiego tego, co nie stanowi wewnętrznego uposażenia człowieka. Trochę to przypomina sformułowaną przez ulubieńca masonerii, nazywanego „wolnomularzem bez fartuszka” – Emanuela Kanta, zasadę autonomii woli. Luter bowiem uznaje, że wszystko, co pochodzi spoza człowieka odbiera mu wolność. Wyżej sformułowane zasady w jakimś sensie wynikają zatem z tej zasady piątej. „Wszystko co jest zewnętrzne w stosunku do nas – stwierdza J. Maritain komentując tę zasadę – jest zniszczeniem i śmiercią naszego wnętrza. (…) Na mocy zasady immanencji, ponieważ każdy wkład z zewnątrz jest odtąd uważany za przymus i gwałt, trzeba będzie wreszcie wszystko zamknąć w naszym umyśle, aby już nic nie miał do otrzymania z zewnątrz. Należy wszystko zamknąć w człowieku, nie wyłączając Boga. Człowiek będzie ostatecznym ewolucyjnym szczytem, na jakim natura, będąca zresztą uśpioną myślą, w której staje się Bóg, dochodzi do samoświadomości”.

Wolność, w tym ujęciu, wiąże się zatem tylko z takim myśleniem i działaniem, które nie wynikają z żadnych pochodzących spoza człowieka zasad i praw, a tylko z jego własnych pomysłów, koncepcji, ocen, w pełni samodzielnych interpretacji, autonomicznych decyzji. Tak rozumiana wolność jest możliwa tylko przy zanegowaniu wszelkich autorytetów i obiektywnych prawd.

„Chrześcijaństwo więc protestanckie – pisze ks. M. Poradowski – nie jest chrześcijaństwem prawdziwym. To tylko Ersatz, niemiecka oszwabka, namiastka chrześcijaństwa. Ludzie bowiem spotykający się z takim chrześcijaństwem sądzą, że jest to prawdziwe chrześcijaństwo. Poznawszy protestantyzm, myślą, że znają już chrześcijaństwo i nie budzi w nich ono zainteresowania. Ewangelia przestaje być dobrą nowiną, bo jest już dla nich czymś znanym. Otrzymują Ersatz, a sądzą, że otrzymują rzecz samą, a nie tylko artykuł zastępczy. Ulegają oszustwu. Co gorzej, takie zafałszowane chrześcijaństwo jest dla społeczeństw współczesnych jakby szczepieniem ochronnym przeciwko prawdziwemu chrześcijaństwu”.

Luter reformując chrześcijaństwo nadaje mu postać pogańską i otwiera wszystkich tych, którzy w taki czy inny sposób podążają za nim na wszelkie pogańskie idee i rozwiązania”.

(w książce tekst jest oczywiście opatrzony przypisami)

 

Jak wiemy u protestanci, tak kalwinów jak i luteran nie pojawia się podczas Komunii Świętej realny Chrystus. Kalwini w ogóle nie wierzą w jego obecność i przyjmują zwyczajny chleb i zwyczajne wino tylko „na pamiątkę” Ostatniej Wieczerzy. Luteranie też przyjmują zwyczajny chleb i zwyczajne wino, ale wierzą w tzw. konsubstancjację czyli w to, że podczas przyjmowania komunii chleb jest ciałem Chrystusa, ale potem jest już znowu tylko zwykłem chlebem. Komunię luteranie nazywają Sakramentem Ołtarza. Kościół katolicki „nie uznaje Sakramentu Ołtarza odprawianego na sposób luterański+ (por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsubstancjacja).

 

Oto obszerny cytat ze stronny luteranie.pl czyli „Oficjalnej strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli luterańskiego w Polsce”

Najważniejsze są tu zdania tłustym drukiem, w których tłumaczy się, że różnica w sposobie przyjmowania Komunii Świętej przez kalwinów i luteran wynika stąd, że ci pierwsi nie wierzą w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie a ci drudzy tak.

„Szkopułem, o który rozbiły się próby pojednawcze Lutra z Zwinglim podczas zjazdu w Marburgu, była nauka o Wieczerzy św. (XIII, 2 a). Obaj reformatorzy odrzucali zgodnie rzymską naukę o przeistoczeniu (X; 3), ale mistyczny sposób odczuwania nie pozwalał Lutrowi w przeciwieństwie do Zwingliego wyrzec się tego misterium, jakim jest realna, cielesna, choć niewidzialna obecność Chrystusa w elementach komunijnych. Kalwin w porównaniu z Zwinglim zbliżył się do Lutra. Dla Zwingliego była Komunia św. jedynie pamiątką męczeńskiej śmierci Zbawiciela, chleb i wino ? jedynie znakami ciała i krwi Chrystusowej. Kalwin zaś uznaje duchową obecność Chrystusa w Wieczerzy św. Według niego przyjmują wierzący i pokutujący komunikanci duchowo wraz z chlebem i winem uwielbioną w niebiesiech Istotę Chrystusową, a tylko niewierzący i niepokutujący otrzymują sam chleb i wino. Lecz jak Luter z Zwinglim, tak skrajni epigonowie Lutra nie zdołali wbrew pojednawczym tendencjom Melanchtona porozumieć się z Kalwinem i jego następcami. Różnica w nauce o Komunii św. pomiędzy obu kierunkami reformacyjnymi utrwaliła się, a z niej i obok niej wyłoniły się i inne.


Odrębna nauka komunijna wpłynęła przede wszystkim na odmienne ukształtowanie nabożeństwa i obrządku komunijnego w obu Kościołach ewangelickich. Najświętszą część nabożeństwa staroluterskiego stanowi Komunia św. Chrystus, obecny niewidzialnie, ale realnie w chlebie i winie, nie tylko karmi swą Istotą komunikantów, lecz opromienia błogosławieństwem wszystkich uczestników nabożeństwa. Nabożeństwo staroluterskie jest więc ? jak zaznacza Wyznanie Augsburskie ? średniowieczną mszą św. w nowej zreformowanej szacie. Dlatego zatrzymał Luter w kościołach ołtarze i zachował w nabożeństwie znaczną część obfitej liturgii średniowiecznej, gdy reformacja szwajcarska zniosła w ogóle liturgię i usunęła z kościołów wraz z obrazami świętych także ołtarze, początkowo nawet dzwony, organy i krzyże. Pierwotnie nabożeństwo zwinglian składało się tylko z modlitwy, czytania Pisma św. i kazania. Kalwin dodał do tego śpiew odpowiednio przerobionych psalmów biblijnych. Dopiero później wróciła do nabożeństwa reformowanego zwykła pieśń religijna i organy, do wież kościelnych zaś wróciły dzwony. Podczas Komunii św. w Kościele luterskim przyjmują wierni u ołtarza z rąk duchownego opłatek i wino w klęczącej postawie; w Kościele reformowanym, stojąc u stołu komunijnego, własnoręcznie wkładają do ust zwykły chleb i wino bez przyklękania”.

(za: http://old.luteranie.pl/pl/index.php?D=622)

 

Zapraszam na stronę pt. "Komunia Święta na kolanach"

KOMENTARZE

 • @
  Odkrywa Pan różne masoński spiski a nie widzi Pan belki zwiedzenia przez kościół katolicki we własnym oku. Luter to przede wszystkim tłumaczenie Biblii na języki które ludzie mogą zrozumieć. Bez niego nie poczytałby Pan Biblii, której chyba Pan nie czytał skoro Pan broni KrK. Obecnie protestanci skręcili w bardzo złą stronę, ale zawdzięczamy im odkrycie kłamstwa jakim kościół katolicki zwodzi swoich wiernych. Zanim Pan zacznie odkrywać tajemnice świata radzę najpierw dokładnie zapoznań się ze Słowem Bożym inaczej nie będzie Pan wiedział kto jest dobry a kto zły.

  Pozdrawiam
 • @zjawa 15:14:42
  Czytałem Biblię i czytałem w niej np. "Ty jesteś Piotr, ty jesteś skała. Na tobie zbuduję mój Kościół", "Kto was słucha, mnie słucha", "co zwiążecie będzie związane", "Oto matka twoja" itp. Jeśli ktoś np. nie słucha papieża nie słucha Biblii i Boga.
 • @Stanisław Krajski 17:52:20
  A drugie przykazanie Pan czytał, to które kościół usunął ze swojego nauczania? Tak to jest jak się słucha ludzi a nie Boga. Zapewne Pan pamięta, że Jezus mówił, że zbawienie jest tylko przez niego, nie ma tam miejsca na żadnego papieża, ani tym bardziej kult innych bogów typu maryji. Jezus mówiąc, że zbuduje przez Piotra kościół na pewno nie miał na myśli wyładowanych złotem budowli, a już na pewno nie miał na myśli powoływać instytucji która przeczy Biblii swoimi pogańskimi obrzędami i kultami.

  Po owocach ich poznacie, owocem reformacji był powrót Słowa Bożego do zwyczajnych ludzi, bez tego dalej bylibyśmy w średniowieczu. Pierwsi reformatorzy byli brutalnie zabijani. Złem w tej walce o Słowo Boże był kościół a nie reformatorzy. Mi się wydaje, że Luter rozumiał Biblię, dobrze mówił, że najważniejsza jest wiara, co Pan złe zinterpretował jakoby pozwalał na grzech. Dobrze też mówił, że rozum przeszkadza w wierze, bo wierzyć trzeba jak małe dziecko, bezgranicznie i z pełnym zaufaniem. Już wielu było takich co to niby swój rozum używali do zrozumienia Biblii i wyszło im tam że do Mojżesza przyleciał statek ufo.


  Więc, żeby Pan nie dawał się już więcej wpuszczać w maliny proszę, żeby następnym razem kiedy Pan będzie czytać Biblię najpierw oleje to co uczą papieże ze swoimi naukami niewiadomego pochodzenia, następnie poprosi BEZPOŚREDNIO Boga o zrozumienie. Warto spróbować, dzięki temu można tylko zyskać

  "24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. "
  (Dz. 17)

  "Ja jestem drogą i prawdą, i zyciem. Nikt nie przychodzi od Ojca jak tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie również znać mego Ojca. Wy zresztą już Go znacie, a nawet ujrzeliście"
  (Jana 14)

  "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."
  (Mat. 6)
 • @zjawa 19:08:14
  "drugie przykazanie Pan czytał, to które kościół usunął ze swojego nauczania" - to jest albo kłamstwo, albo nieuctwo. Proszę podać źródła usunięcia tego przykazania. Skąd zostało usunięte? Najpierw podać źródło, że ono tam było, a potem źródło, że zostało usunięte.

  "kult innych bogów typu maryji" - to jest kłamstwo! Przypominam też, że imię pisze się z dużej litery. Proszę mieć szacunek dla Matki Zbawiciela.

  Kłamcy nie będą zbawieni!
 • @Stanisław Krajski 17:52:20
  "Czytałem Biblię i czytałem w niej np. "Ty jesteś Piotr, ty jesteś skała. Na tobie zbuduję mój Kościół", "Kto was słucha, mnie słucha", "co zwiążecie będzie związane", "Oto matka twoja" itp. Jeśli ktoś np. nie słucha papieża nie słucha Biblii i Boga."

  Czlowieku, obaliles w twych zdaniach Zbawiciela!!!

  Ty w antychrysta wierzysz i nawet tego nie widzisz!!

  Mamy sluchac SYNA UMILOWANEGO, a apostol Piotr NIE jest Synem Umilowanym!

  Pan Jezus jest Synem Umilowanym i pod JEGO stopy Ojciec wszystko poddal!!!

  NIE ZNASZ KRAJSKI BIBLII!!!

  Ty moze traktujesz Biblie jak ksiege czlowieka, ale tak NIE jest, bo to SLOWO BOGA i Jej NIE zrozumiesz tak dlugo, jak do Zbawiciela sie o zrozumienie nie zwrocisz!!!
 • @kumaty 21:39:40
  " to jest albo kłamstwo, albo nieuctwo."

  Proszę bardzo:

  "4Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich."
  (Księga wyjścia 20)

  jakoś kościołowi zapomniało się to tym przykazaniu.

  maryja pisze z małej litery bo to jest jakiś pogański kult który nie ma żadnego odzwierciedlenia w Biblii, nie wiem czemu ale ludzie mylą maryje z MARIĄ - kobietą, która urodziła Jezusa. Czcić można tylko Boga i Jego Syna Jezusa. Wszystko inne to bałwochwalstwo.

  Ja nie chce tutaj wywoływać wojny na słowa, bo mnie tam nie obchodzi czy ktoś modli się do kawałka pomalowanego gipsu, chcę tylko napomnieć ludzi, tak jak to czynili pierwsi reformatorzy, do powrotu do Słowa Bożego i zapoznawania się z tym Słowem bezpośrednio. Tylko Biblia, wszystko inne prowadzi do złego.

  Pozdrawiam.
 • @bar-bara 21:53:03
  """Kłamcy nie będą zbawieni!", a czy wiesz, ze balwochwalcy, wielbiacy maryje wspolzbawicielke i krolowa nieba..., tez nie beda zbawieni?""

  To zdanie zaprzecza protoewangelii zawartej w Księdze ROdzaju. A więc jest szatańskim wersetem.

  Bar-Bara, nie wiesz o czym mówisz i kogo wielbisz. To zdanie nie pochodzi od Ciebie ale od ojca kłamstwa. Ty jesteś tylko medium.

  W podobnej sytuacji znalazł się św.Piotr któremu w podobnej sytuacji Jezus powiedział:

  ""Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.""
 • @autor
  Byłbym daleki od wrzucania wszystkich Protestantów do "jednego worka".

  Kościoły Protestanckie albo Ewangelickie( jak kto woli) są niejednolite co do interpretacji Pisma Św. oraz wiary w sakramenty.

  Jedne są bliżej prawdy a inne dalej.

  Nie odważyłbym się deprecjonować ich "z góry" i zarzucać złą wolę - wszystkim "jak leci".

  Jezus mówi w Ewangelii tak:

  ""Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.""

  A w innym fragmencie:

  ""Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». 39 Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41 Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.""

  Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w posługiwaniu się dużymi kwantyfikatorami. A uczciwość i rzetelność dotyczy zwłaszcza Katolików, którym więcej dano i od których więcej będzie się wymagać niż od innych na sądzie ostatecznym.

  Pozdrawiam.
 • @poldek34 22:34:33
  Jeśli osoba podpisująca się jako zjawa i ci, którzy się z nią zgadzają to faktycznie protestanci to mamy odpowiedź na wiele istotnych związanych z protestantyzmem i ekumenizmem pytań.
 • @@bar-bara 21:53:03
  ""...balwochwalcy, wielbiacy maryje wspolzbawicielke i krolowa nieba..., tez nie beda zbawieni?""

  Dopóki nie przeprosisz za to, co napisałaś o Najświętszej Maryi Pannie tracisz możliwość komentowania na moim blogu.

  Przed chwilą wszystkie Twoje komentarze już zostały usunięte pod wpisami na moim blogu. Kolejne - jeśli się pojawią będą usuwane. Ale nie sądzę, że będziesz miała honor wpisywać się na moim blogu. Ja właśnie czczę Maryję z całym Kościołem niebieskim i ziemskim jako swoją Królową i Matkę. A dla moich rodziców żądam szacunku.

  Poldek.
 • @poldek34 22:42:22
  "A uczciwość i rzetelność dotyczy zwłaszcza Katolików, którym więcej dano i od których więcej będzie się wymagać niż od innych na sądzie ostatecznym."

  Tak hipotetycznie sobie wyobrażając, to na sądzie ostatecznym takiego delikwenta z krk pierwsze co bym zapytał to, w którym fragmencie Biblia zezwala na modlenie się lub czczenie kogokolwiek innego niż Boga? Niestety nie ma takiego fragmentu.

  Nie dziwię się, że uważasz, że katolicy będą mieć trudniej na sądzie. Wytłumaczenie się z tego całego pogaństwa i bałwochwalstwa katolickiego będzie raczej ciężkie.

  Tak czy inaczej każdy sam za siebie będzie odpowiadał, dlatego ja tam wole trzymać się Biblii a nie sukienki jakiegoś starszego pana z ambony.

  Pozdrawiam.
 • @Stanisław Krajski 22:45:27
  To nie ma znaczenia. Pisze Pan w swojej publikacji używając dużego kwantyfikatora, a więc można odnieść wrażenie, że o wszystkich Protestantach i Ewangelikach - jako instrumentach wrogów Kościoła. Przynajmniej tak odebrałem Pana artykuł.
 • @Stanisław Krajski 22:45:27
  Ja protestuję przeciwko zmienianiu Słowa Bożego, natomiast nie należę do żadnej denominacji ponieważ nie kościół zbawia tylko Jezus. Zachęcam też do kierowania się BEZPOŚREDNIO do Jezusa. Do tego nie trzeba żadnych księży ani innych pośredników.
 • @zjawa 22:57:28
  ""Tak czy inaczej każdy sam za siebie będzie odpowiadał, dlatego ja tam wole trzymać się Biblii a nie sukienki jakiegoś starszego pana z ambony.""

  Jest Pan wolny i może się trzymać wszystkiego, co uważa za słuszne. Dziwi mnie jedynie ton w jakim wypowiada się o Księżach. Słuchając nagrań z egzorcyzmów, w podobnym tonie o Księżach i Matce Bożej wypowiadają się demony.
 • @poldek34 23:15:31
  Panie Poldek niech mi Pan powie czy to co jest napisane w Biblii jest dla Pana jedyną prawdą i Słowem Bożym? Bo jeżeli nie, to właściwie nie ma o czym mówić. Ja się tutaj wypowiadam w obronie Słowa Bożego, to że nie mam dobrego zdania o kościele katolickim jest spowodowane tym, że ta instytucja drastycznie zmienia nauki zawarte w Biblii czego przykłady podałem wcześniej.

  Jest już późno, to idealny czas na to żeby przeczytać przed snem jakiś fragment Biblii, proszę wcześniej poprosić Boga o zrozumienie a na pewno się Pan nie zawiedzie.

  Pozdrawiam.
 • @zjawa 23:36:04
  Pana wypowiedzi są spolegliwe z wypowiedziami demonów o Księżach i Maryi - to już napisałem.

  Gdy Pan na serio czytał Pismo Święte, pisałby Pan inaczej o następcach Apostołów oraz następcach Chrystusa, sprawujących Jego Ofiarę Eucharystyczną.

  Rozumiem, że musi Pan napisać publicznie, że czyta Pan Biblię. Bo z ducha Pańskich wypowiedzi absolutnie to nie wynika.
 • @poldek34 22:34:33
  Czy czytac NIE umiesz????

  To zapraszam na nauke czytania!

  "(15) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a POTOMSTWO jej:
  ONO zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz MU piętę." (Rodz3:15)

  ON, a NIE ona, czlowieku!
  ON, Zbawiciel, Jezus Chrystus!!!

  Co jest z toba?

  ON, zawsze ON, nigdy ona!

  ON, Zbawiciel!!!

  Zbawiciel to ON!!!
 • @poldek34 22:57:14
  Dales mi bana na twoim blogu???

  Alez mi przykrosc zrobiles, rozplakalam sie nad TOBA!

  Ja dbam tylko, by NIE dostac 'bana' do Krolestwa niebieskiego!!!
  A ty o twoj blog???
  Wiesz gdzie mam bany na blogach ludzi???
  Chyba nie wiesz!

  NIE przeprosze i powtorze co napisalam, bo zgodne jest to z Biblia, ja Biblie znam, a ty myslisz, ze znasz!

  Czytaj uwaznie co napisalam, bo zgodne to z Biblia:

  BALWOCHWALCY, WIELBIACY MARYJE WSPOLZBAWICIELKE I KROLOWA NIEBA..., TEZ NIE BEDA ZBAWIENI!i!

  To NIE moj wymysl, lecz Jezus Chrystus- Slowo Boga tak mowi!!!

  A ty oprocz bana nie umiesz obronic twojego balwochwalswa, wiec banuj mnie!
 • @poldek34 23:46:10
  Chcesz wielbic krolowa nieba?

  To poczytaj przynajmniej Ksiegi Jeremiasza 7 i 44!
 • @poldek34 23:46:10
  "Pana wypowiedzi są spolegliwe z wypowiedziami demonów o Księżach i Maryi - to już napisałem."

  Ja nie mam pojęcia co demony mówią, nigdy z nimi nie rozmawiałem. A skoro Pan wie, to już Pana problem.

  Gdyby księża byli naprawdę następcami Apostołów to by wykonywali wolę Boga, która jest zapisana w Biblii i nie łamali by drugiego przykazania które jeszcze raz tu przytoczę:

  "4Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich."
  (Księga wyjścia 20)

  Pan jest mistrzem w ignorowaniu argumentów, ani się Pan nie odniósł do tego czy Biblia jest dla Pana jedyną prawdą, ani do żadnego dowodu które tu przedstawiłem, że krk jest sprzeczny z Biblią.

  Pan też chyba ma problemy z logicznym myśleniem, nie wydaje mi się, żeby demony zachęcały tak jak ja do czytania Biblii i proszenia Boga o zrozumienie, więc nie wydaje mi się żeby mówiły Panu to co ja.

  No to niech Pan już zostawi te demony i sprawdzi dokładnie w Biblii czy to co ksiądz mówi w kościele na pewno się z Nią zgadza.


  "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,"
  (Tm 2:5)

  JEDEN, nie ksiądz, nie maryja, nie kościół, tylko Jezus.

  Pozdrawiam.
 • @poldek34 22:42:22
  Byłbym daleki od wrzucania wszystkich Protestantów do "jednego worka".

  http://www.youtube.com/watch?v=GatXdL4XUhI
 • @zjawa 04:15:36
  ""Pan jest mistrzem w ignorowaniu argumentów, ani się Pan nie odniósł do tego czy Biblia jest dla Pana jedyną prawdą, ani do żadnego dowodu które tu przedstawiłem, że krk jest sprzeczny z Biblią.""

  Panie Zjawa.

  Nie odnoszę się do Pana cytatów, bo mi najzwyczajniej szkoda czasu na jałowe dyskusje.
  Pana cytaty są wyrwane z całości nauczania Biblii. Wie Pan doskonale, że nie wszystkie cytaty w Biblii należy brać dosłownie, gdyż inaczej musiałby Pan być obrzezany - jak Jezus.
  Pan zaś, bierze jeden cytat oraz sugeruje, że jest to warunek konieczny do tego aby być apostołem.


  ""Pan też chyba ma problemy z logicznym myśleniem, nie wydaje mi się, żeby demony zachęcały tak jak ja do czytania Biblii i proszenia Boga o zrozumienie, więc nie wydaje mi się żeby mówiły Panu to co ja."""

  Szatan zna Biblię bardziej niż Pan. Zna Boga bardziej niż Pan. Biblii można również używać przeciw Bogu. I nie brak jest sekt i ludzi którzy to czynią. Również na tym forum.

  ""No to niech Pan już zostawi te demony i sprawdzi dokładnie w Biblii czy to co ksiądz mówi w kościele na pewno się z Nią zgadza.""

  Kapłani mają władzę wyrzucania demonów i złych duchów. Posługują nie tylko wśród chrześcijan ale np. dla wyznawców religii naturalnych. Wbrew pozorom wśród nich jest najwięcej opętań.


  "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,"
  (Tm 2:5)

  Jednak dzięki powiedzenia TAK, przez Maryję, Jego przyjście możliwe było do zrealizowania. Urodzenie przez NIą Jezusa było podyktowane Jej dobrowolną zgodą.

  A więc Maryja jest pośredniczką - tak właśnie postanowił Bóg a nie człowiek.

  ""JEDEN, nie ksiądz, nie maryja, nie kościół, tylko Jezus""

  Jezus urodził się w konkretnej rodzinie, wspólnocie i dla tej wspólnoty posługiwał. Stworzył również wspólnotę której powierzył władzę wyrzucania złych duchów, uzdrawiania, odpuszczania grzechów. To właśnie ów Jezus o którym Pan pisze.
  Ale ja nie poradzę, że Pan Jego słowa traktuje wybiórczo.

  Poza tym, duchy rozpoznaje się po owocach, po mowie, po słowach wreszcie miłości lub nienawiści, pysze lub pokorze.

  Jeśli czyta Pan Pismo Św., doskonale zdaje sobie Pan sprawę z tego, że Bóg posługiwał się ludźmi do swoich dzieł, np. prorokami. I owo posługiwanie trwa nadal. Do dziś. Ale owo posługiwanie nie jest zmiast Jezusa ale w Jego mocy i w Jego imię. I owo posługiwanie jest z Jego woli, ale nie pana. Wiec Pana zdanie nie ma nic do rzeczy, jaki sposób wybrał i upodobał sobie Bóg. O tym świadczy Jezus, Apostołowie i to zostało spisane na kartach Biblii.
 • @circ 04:54:53
  MIesza Pan dwie rzeczywistości.

  I. Samo wystąpienie Lutra i konfrontacja jego nauki z nauką Kościoła, to żeczywiście "pranie mózgów". I tu się zgadzam z filmem.

  ale jest jeszcze druga strona medalu.

  W samych USA jest ogromna ilość Kościołów Ewangelickich. Zresztą w Polsce również można je spotkać. Ale cechuje je nie negacja Kościoła Katolickiego ale fascynacja JEzusem Chrystusem.

  Tak jak, Luter budował swoją religię na negacji Kościoła i poprawianiu Kościoła. Tak wiele Kościołów Ewangelickich nie mają nic z negacji Kościoła a z Kościołem łączy je właśnie jedność z Chrystusem.

  To właśnie tych mam na myśli mówiąc, że nie można ich traktować tak samo jak te frakcje, które wymierzone są przeciw Kościołowi a nie poszukiwanie prawdy.

  Sam Jezus mówił o tychże przypadkach: "Ten kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.." - w sytuacji gdy Apostołowie spotkali ludzi wyrzucających złe duchy i nie wiedzieli jak ich traktować.

  Ergo:

  Nie każdy Ewangelik to mason.. . Świat byłby zbyt prosty aby tak go opisywać.
 • @poldek34 22:57:14
  ==Ja właśnie czczę Maryję z całym Kościołem niebieskim i ziemskim jako swoją Królową i Matkę. ==

  Z tego co wiem, to "Bogu samemu cześć oddawać będziesz i Jemu służyć"
  Chrześcijanin to właściwie Chrystusowy, zwolennik, wyznawca Chrystusa.
  Zwolennik Stalina jest stalinistą
  Zwolennik Napoleona jest Bonapartystą.
  Zwolennik Izraelitki - Żydówki - Mariam, jest kim?

  Czciciel zmarłego człowieka, zwracający się do umarłych jest spirytystą. A to jest grzechem i obrzydliwością dla Boga.
  Nie tak dawno na swoim blogu napisałeś, że pozwalasz pisać ludziom o innych od Twoich poglądach, aby dać szansę do przedstawiania swoich poglądów. No i okazało się, że jednaj jesteś Rzymskim-katolikiem kierującym się też tradycją swego kościoła inkwizycji prześladującej chrześcijan biblijnych.

  IIKról.17,34-40 "Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie czczą Pana i nie postępują według Jego postanowień i nakazów, według Prawa i polecenia, jakie Pan dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. 35 Pan zawarł z nimi przymierze i przykazał im: "Nie będziecie czcili bogów obcych, nie będziecie oddawać im pokłonu, nie będziecie im służyli i nie będziecie im składali ofiar. 36 Jedynie Pana, który wyprowadził was z kraju Egiptu mocą wielką i ramieniem wyciągniętym - Jego czcić będziecie, Jemu będziecie oddawać pokłon i Jemu składać ofiary. 37 Postanowień i nakazów, Prawa i polecenia, które napisał wam, przestrzegać będziecie i wypełniać je na zawsze. Obcych zaś bogów czcić nie będziecie. 38 Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawarłem, i nie czcijcie bogów obcych. 39 Czcijcie jedynie Pana, Boga waszego, a On wyzwoli was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół". 40 Lecz oni nie słuchali, tylko postępowali według swoich starych zwyczajów. "
  Iz.42,8 "Ja, któremu na imię jest Jahwe,
  chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom."

  Przypisujesz Kościołowi Chrystusa fałszywą rolę. Kościół Chrystusa czci tylko Boga, nie zajmuje się uprawianiem grzesznych kultów.


  ==jako swoją Królową i Matkę. A dla moich rodziców żądam szacunku.==

  To widzę, że musiałeś mieć za matkę macochę, skoro szukasz matkowania u zmarłej Izraelitki.
  Ja miałem wspaniałą ziemską matkę i ona jako matka mi wystarcza. A teraz mam jeszcze za Ojca samego Boga!
 • @circ 04:54:53
  "Najdoskonalszą ofiarę stanowi msza święta" To głos z powyższego filmiku - chyba Ks.Prof. Tadeusza Guz.
  Biedak czepia się protestantów, a nie słyszy własnej herezji. Wg. tego gościa, to ofiara mszy jest doskonała. Widocznie ofiara Pana Jezusa Chrystusa musiała być niedoskonała. Ofiara Syna Bożego, samego Boga jest widocznie albo niedoskonała, albo za mało doskonała, skoro trzeba ją udoskonalać poprzez heretycką ofiarę mszy.
  Heretycką oczywiście w ujęciu Pisma Świętego w wydaniu Kościoła Rzymsko-katolickiego:
  Hbr.9,11-28 "Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 16 Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. 17 Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. 18 Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. 19 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: 20 To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam polecił. 21 Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. 22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów]. 23 Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują."

  Hbr.10,1-18: "1 Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. 2 Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? 3 Ale przez nie każdego roku [odbywa się] przypomnienie grzechów. 4 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
  5 Przeto przychodząc na świat, mówi:
  Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało;
  6 całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.
  7 Wtedy rzekłem: Oto idę -
  w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże.
  8 Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. 9 Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 11 Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 15 Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:
  16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan:
  dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je.
  17 A grzechów ich oraz ich nieprawości
  więcej już wspominać nie będę.
  18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy."

  Zawsze lepiej najpierw posłuchać, co mówi jakiś niedouczony profesor, aby nie kompromitować jego nieznajomości Pisma Świętego. Ale co wymagać od Circ, jeżeli profesorowie Kościoła Rzymsko-katolickiego nie znają Pisma Świętego i głoszą niebiblijne herezje!
 • @von Finov 18:07:11
  Ks.Prof. Tadeusza Guz jest bokiem circ, dla nie jest alfa i omega, a prof. jest pewnie dlatego, ze nawet Przykazan Boga pojac nie zdolal.
  To pewnie jego choroba zawodowa.

  Kiedys jak bylam w Polsce widszialam TVTrwam i tam byli ks.prof., jednak wydaje mi sie, ze tytul prof. znaczy profesjonalny, a nie profesor.
  I wtedy pasuje, bo ksiadz to profesja, zawod, wiec to zawodowcy watykanscy.

  Czasem zastanawiam jak to jest, ze Pana Jezus dotarl do takiego zagorzalego faryzeusza jak Saul i stal sie Apostolem Pawlem, a do niektorych tu Slowo Boga nie dociera, jest jakby zamknieta ksiega?

  Byc moze oni nie chca poznac nauk Pana Jezusa, byc moze mowia jak faryzeusze, ze widza, a Pan Jezus daje 'widzenie'-poznanie tylko tym, ktorzy 'nie widza' i prosza Go, by otworzyl im oczy, by przejrzeli.
 • @poldek34 14:39:23
  Raz Pan pisze że "Jednak dzięki powiedzenia TAK, przez Maryję, Jego przyjście możliwe było do zrealizowania. Urodzenie przez NIą Jezusa było podyktowane Jej dobrowolną zgodą." a potem "Bóg posługiwał się ludźmi do swoich dzieł, np. prorokami. I owo posługiwanie trwa nadal. Do dziś. Ale owo posługiwanie nie jest zmiast Jezusa ale w Jego mocy i w Jego imię. I owo posługiwanie jest z Jego woli"

  te dwa cytaty są sprzeczne. To kto w końcu decyduje Bóg czy Maria? Wydaje się Panu że jakby Maria powiedziała nie to by Jezus nigdy na ziemi się nie pojawił?

  A tak w ogóle to ja mam Biblię Warszawską i Biblię Gdańską i nigdzie tam żadnej marYji nie ma. Kobieta która urodziła Jezusa ma na imię MARIA.


  "Wie Pan doskonale, że nie wszystkie cytaty w Biblii należy brać dosłownie, gdyż inaczej musiałby Pan być obrzezany - jak Jezus. "

  Zgadzam się z tym, np. kościół w Biblii to jest symbol wspólnoty ludzi którzy wierzą w Boga i wypełniają Jego wolę, to nie jest żadna instytucja z budynkami i nieomylnymi papieżami. Bóg w świątyniach zrobionych ludzką ręką nie mieszka.

  Pan nie chce się odnosić do cytatów bo cytatów które mówią o tym że Maria jest pośredniczką i należy się do niej modlić w Biblii nie ma. Cała Biblia jest o tym że cześć i chwała należą się tylko Bogu i Jezusowi.

  W komentarzu do Ciric napisał Pan o fascynacji Jezusem, to jest dokładnie to co trzeba robić. Jezus jest zbawicielem, ufam tylko Jemu. Na koniec życzę Panu powodzenia w fascynacji kultem maryji a ja zostanę przy fascynacji Jezusem.

  Pozdrawiam serdecznie.
 • @poldek34 14:39:23
  Napisales:

  "Wie Pan doskonale, że nie wszystkie cytaty w Biblii należy brać dosłownie, gdyż inaczej musiałby Pan być obrzezany - jak Jezus."

  Przeciez uczniowie Chrystusowi sa obrzezani, maja obrzezne serca.


  Pozniej napisales:

  "Jednak dzięki powiedzenia TAK, przez Maryję, Jego przyjście możliwe było do zrealizowania. Urodzenie przez NIą Jezusa było podyktowane Jej dobrowolną zgodą."

  To wilasnie jest typowa wiara w czlowieka, a nie we Wszechogacego, ktory Mowi i to co Powie dzieje sie!
  Katolicy wierza w czlowieka!

  To czlowiek potrzebuje Boga, a NIE Bog czlowieka!

  Bog wybiera KOGO Sam chce i NIE potrzebuje zgody czlowieka do niczego!

  Czy Bog sie Spytal Marii, czy ona sie zgodzi?
  Czy Zadal pytanie Marii: Mario, zgodzisz sie, czy sie nie zgodzisz?

  Bo jesli sie nie Spytal, to skad wywody, ze ona udzielila odpowiedzi TAK, ze ona zdecydowala, ze stalo sie zgodnie z jej slowem?

  " (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
  (31) Oto POCZNIESZ i PORODZISZ Syna, któremu NADASZ imię Jezus. ...
  (37) Dla Boga bowiem NIE MA NIC NIEMOżLIWEGO.
  (38) Na to rzekła Maryja:
  Oto Ja SLUżEBNICA Pańska, niech Mi się stanie według TWEGO słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł." (Luk.1:30,31, 37,38)


  Ja widze, ze ANIOL Bozy OZNAJMIA jej, a NIE zadaje pytania, czy ona sie zgodzi!
  A ona mowi, zeby sie stalo WEDLUG SLOWA JEGO, a nie jej!

  Czlowiek, jest bozkiem katolikow, proch jest dla nich bozkiem i klekaja przed prochem ziemi (papiez jpii nawet calowal proch ziemi!).

  Marnie skonczycie katolicy, jesli nie przestaniecie wielbic czlowieka i waszych roznych bozkow malowanych, rzezbionych...
 • @zjawa 19:16:53
  Ja nie widzę sprzeczności w tych dwu cytatach,przypomnę:

  1. Bóg posługuje się człowiekiem - tak sobie upodobał. Między innymi Jezus także stał się człowiekiem i mógł nie chcieć umierać na Krzyżu, ale zdał się na Ojca( scena gdy Jezus modli się, "o oddalenie kielicha który ma wypić" tuż przed pojmaniem w Getsemani, ale mówi "ale niech stanie się jak Ty chcesz, a nie ja..". Bał się męki, prosił o oddalenie jej ale decyzję pozostawił Ojcu. Sam tę decyzję przyjął jako swoją. Znowu JEzus - Człowiek mówi swoje "TAK" Ojcu. Jak MAryja i jak Gedeon.

  2. Bóg chce aprobaty człowieka dlatego nic bez jego zgody nie chce uczynić ( w przypadku Maryi, nawet Jezusa - wskazana scena z pnkt.1),
  Bóg nie może zbawić człowieka bez jego zgody. Człowiek ma zaakceptować propozycję Boga.

  ""kościół w Biblii to jest symbol wspólnoty ludzi którzy wierzą w Boga i wypełniają Jego wolę, to nie jest żadna instytucja z budynkami i nieomylnymi papieżami. Bóg w świątyniach zrobionych ludzką ręką nie mieszka.""

  W Biblii nie ma, jest wspólnota która rozrasta się przez przyjmujących chrzest. To nie jest symbol czegoś ale rzeczywistość. Rzeczywistość mistyczna którą wymyślił Jezus mówiąc o Kościele jako CIele Mistycznym, którego wszyscy ochrzczeni są członkami.

  Kościoła-budynków też nie ma. Są synagogi do których uczęszczają przez jakiś czas nawróceni z Judaizmu. Ale wskutek prześladowań Starszyzny muszą zaprzestać uczęszczania do Synagogi i gromadzą się w prywatnych mieszkaniach po kryjomu - z obawy przed Żydami lub na grobach męczenników.

  Z czasem powstają - zwłaszcza po edykcie mediolańskim świątynie, bo Chrześcijaństwo przestaje być religią nielegalną. W związku z tym, chrześcijanie budują DOmy MOdliwty które nazywa się Kościołami. Spotykają się tam - w lepszych warunkach niźli domy prywatne.. . I w tychże budynkach przechowuje się Ciało i Krew Pańską. Te budynki do dziś stoją: bazyliki, świątynie, Kościoły i kaplice.

  "Kwestia imienia Maryi"

  Przecież doskonale Pan wie, że te same imiona mają inne brzmienie w różnych Językach a także w tych samych językach ale w różnych epokach. W Nazarecie nie mówiono na Jezusa Jezus ale inaczej. Np. Jeszua.

  Przekłady zmieniają się w zależności od "stanu języka". Gdyby Pan poczytał Biblię ks.Jakuba Wujka, to znalazłby Pan słowa i określenia których w dzisiejszej polszczyźnie nie ma. Aż miło poczytać. :-))) Więc proszę nie czynić z tłumaczeń próby sugestii, że manipuluje się słowem. Nauka teologiczna jest bez zmian mimo właśnie przekładów w różnych epokach w tym samym języku narodowym.

  ""Pan nie chce się odnosić do cytatów bo cytatów które mówią o tym że Maria jest pośredniczką i należy się do niej modlić w Biblii nie ma. Cała Biblia jest o tym że cześć i chwała należą się tylko Bogu i Jezusowi.""

  Maria jest pośredniczką w swej najgłębszej istocie. Gdyż stała się nią w momencie gdy powiedziała "TAK" i zaszła w ciążę.. . Tak jak Gedeon, stał się pośrednikiem zwycięstwa danego przez Boga.Zwycięstwa nad Madianitami.

  Relacja zaś wierzącego do Maryi, to relacja Dziecka Bożego do Matki. A więc nie ma mowy o relacji, że Maryja jest dla mnie Bogiem. Bogiem Jest Bóg. Maryja jest Matką Jezusa.

  Jeśli Pan sądzi, że trudno przyjąć taką interpretację to proszę przypomnieć sobie obietnicę jaką otrzymał Abraham. Miał być Ojcem potężnego ludu, licznego jak gwiazdy na niebie.
  Wg logiki ludzkiej, miał zaledwie dwóch synów. Izaaka - z obietnicy Boga i Izmaela - z drugiej żony niewolnicy. Więcej dzieci nie miał. To, co Bóg zakpił z niego, mimo że Abracham był gotów oddać i zabić na polecenie Boga jedynego Izaaka?

  Jak zatem z tym potomstwem Abrahama licznym jak gwiazdy na niebie?

  Ano tak, że dzięki zgodzie Abrahama, który na polecenie Boga przeprowadził się z UR Chaldejskiego do Kanaanu, dał on początek ludowi który nazywa się Izraelem. Ludowi z propozycji Bożej a nie dzięki zamysłowi swojemu. Abraham jest przodkiem Maryi, Jezusa i każdego kto będzie zbawiony - a więc dobrowolnie uwierzy w JEzusa.

  Właśnie tak wypełnia się ciągle obietnica dana Abrahamowi. A więc nie po ludzku ale wg logiki Bożej. Którą odnajdujemy w Biblii - stąd Biblia jest Słowem/Językiem Bożym a nie ludzkim. I aby ją czytać należy odnajdywać nie tylko Jego Słowa ale Jego Język, Jego logikę która głupstwem jest dla niewierzącego a mocą dla wierzącego.. .

  Przywołuję Panu tę historię aby Pan trochę inaczej spojrzał na historie Biblijne. Bóg posługuje się inną logiką niźli ludzie. A zapis tej logiki mamy w Biblii. Wg tej logiki mamy czytać Biblię a nie swojej własnej.

  MAryja, podobnie jak Abraham jest pośredniczką. Ale szczególną pośredniczką gdyż bez żadnego grzechu. Stąd czcimy ją jako Matkę Zbawiciela i wszystkich wierzących -Matkę naszego Zbawienia( bo dała nam Jezusa ). I nie wymyślili tego Chrześijanie ale sam Jezus z Krzyża powiedział: "NIewiasto, oto syn Twój.." wskazując na Jana Apostoła. Słowo Niewasta występuje w Biblii w kilku miejscach:
  - w scenie kuszenia, gdzie Bóg zapowiada, że pojawi się potomstwo NIewiasty, które zmiażdży głowę wężą
  - w apokalipsie Św.Jana. Gdzie jest mowa o Niewieście:

  ""Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. (..)

  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. ""

  Teraz nastało - a więc gdy Niewiasta porodziła, zbawienie.. . Jezus wprost nawiązuje do jednej i tej samej Kobiety: tej z KSięgi Rodzaju oraz Apokalipsy. A nawiązuje w dramatycznych okolicznościach, gdy wisi w mękach na Krzyżu.

  ""Na koniec życzę Panu powodzenia w fascynacji kultem maryji a ja zostanę przy fascynacji Jezusem.""

  Mam nadzieję, że napisałem Panu czytelnie, że fascynacja Maryją nie stoi w sprzeczności z Czcią należną tylko Bogu. A to dlatego, że Maryja nie jest Bogiem ani Boginią. Jest naszą Matką, gdyż w Jezusie zrodziła każdego za kogo umarł jej Syn. Stąd jej zależy równie mocno na tym, aby żaden człowiek nie zginął ale miał życie wieczne. Stąd też, jako tej która "miażdży głowę węża", możemy polecać się w opiekę.

  Jeśli Panu dane było słuchać nagrań z egzorcyzmów, to złe duchy nienawidzą bardziej Maryi niż Jezusa. Dlatego, że Jezus był Bogiem a więc z nim przegrywają. Natomiast Maryja jest człowiekiem - i nienawidzą ją podwójnie. Bo pyszny szatan został pokonany przez człowieka - podwójne upokorzenie.

  Pozdrawiam!

  p.s.
  Przepraszam za dosyć długi tekst. Ale chciałem rzetelnie podejść do sprawy i chyba już dziś nie będzie mnie w necie.
 • @poldek34 20:45:25
  Wiele bledow jest w twojej interpretacji i nic dziwnego, skoro piszesz takie kwiatki jak ten:

  " Stąd też, jako tej która "miażdży głowę węża""


  To NIE ona miazdzy glowe weza!!!

  Jak ktos tego nie wie i zrozumiec nie moze, to nic dziwnego, ze 10Przykazan Boga bedzie lamal i wogole Slowo Boga znieksztalcal i po prostu klamal!
 • @poldek34 20:45:25
  Napisales znow nieprawde:

  "Słowo Niewasta występuje w Biblii w kilku miejscach:
  - w scenie kuszenia, gdzie Bóg zapowiada, że pojawi się potomstwo NIewiasty, które zmiażdży głowę wężą
  - w apokalipsie Św.Jana. Gdzie jest mowa o Niewieście:"

  Slowo to o numerze 1135 γυνή (guné) - wystepuje 217 razy w NT:

  http://biblesuite.com/greek/strongs_1135.htm

  Ponizej inne zrodlo i w wersie Apokalipsy (ang.Revelation) 12:1 (na ktore tu sie powolujesz) jest slowo slowo 'a women' - czyli kobieta ma numer Strong'a 1135, nacisnij na numer, a zobaczysz wszystkie wersy w ktorych to greckie slowo γυνή (guné) wystepuje:
  http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Rev&c=12&v=1&t=KJV#top

  W jezyku polskim mowimy dziewczyna, kobieta, niewiasta, bialoglowa.., ale to wszystko znaczy kobiete, nie mezczyzne.

  Dopisujesz jakies dziwolagi do Biblii, jakies nieslychane basnie!


  Podobnie z wiara, ze Maria byla wiecznie dziewica, ze nie miala innych dzieci, kiedy w Biblii wyraznie pisze, ze miala, bo Pan Jezus NIE byl jej JEDYNAKIEM, lecz Pierwszym dzieckiem, ktore urodzila....

  Panna tez nie byla, bo miala meza kiedy urodzila, na imie mezowie Marii jest JOZEF, wiec katolickie obrazanie tej kobiety jest wielkie, bo katolicy
  mowia wiele klamstw o niej np.nazywaja je panna z dzieckiem!!!

  W Biblii tez nie ma zwrotu dziewica, lecz mloda niezezamezna jeszcze kobieta, co tlumacze przetlumaczyli na dziewica.

  Ale od kiedy wyszla za maz, byla mloda mezatka.
  Nie mozna byc panna i mezatka za jednym razem!

  Basnie opowiadacie katolicy!
 • @poldek34 20:45:25
  W takim razie wszystko sobie wyjaśnilśmy.

  Podsumowując. Ja wierzę w Boga Ojca i w Boga Syna Jezusa, który za nas umarł, tylko Im należy się cześć i chwała. Pan wierzy w innych bogów i boginie ktorym Pan oddaje cześć.


  Jeszcze chciałem dodać, że Jezus nie był, tylko JEST Bogiem, a szatan nie został pokonany przez człowieka tylko przez BOGA ktorym jest Jezus.
 • @poldek34 20:45:25
  ==MAryja, podobnie jak Abraham jest pośredniczką. Ale szczególną pośredniczką gdyż bez żadnego grzechu. Stąd czcimy ją jako Matkę Zbawiciela i wszystkich wierzących -Matkę naszego Zbawienia( bo dała nam Jezusa ). I nie wymyślili tego Chrześijanie ale sam Jezus z Krzyża powiedział: "NIewiasto, oto syn Twój.." wskazując na Jana Apostoła. Słowo Niewasta występuje w Biblii w kilku miejscach:
  - w scenie kuszenia, gdzie Bóg zapowiada, że pojawi się potomstwo NIewiasty, które zmiażdży głowę wężą
  - w apokalipsie Św.Jana. Gdzie jest mowa o Niewieście:

  ""Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. (..)

  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. ""

  Teraz nastało - a więc gdy Niewiasta porodziła, zbawienie.. . Jezus wprost nawiązuje do jednej i tej samej Kobiety: tej z KSięgi Rodzaju oraz Apokalipsy. A nawiązuje w dramatycznych okolicznościach, gdy wisi w mękach na Krzyżu.==


  Biedny Poldeku!
  Pozornie wyglądasz na obznajomionego z Pismem Świętym. Ale jak widać, poddałeś się sprytnemu zwiedzeniu. Tak jak łyżka dziegciu popsuje beczke miodu, tak też kłamstwo ubrane w wiele prawdy pozostaje kłamstwem i często uniemożliwia poznanie czystej prawdy.


  Tytułem wstępu:

  Józef i Mariam, rodzice niedoskonali.

  Łk.2,39-51. Rodzice Jezusa jako Żydzi co roku chodzili do Jerozolimy na Święto Paschy. I było to w czasie, gdy Jezus miał 12 lat. Józef i Mariam wracali już do domu i odeszli o dzień drogi od Jerozolimy i dopiero wtedy zorientowali się, że Jezusa nie ma pośród rodziny z którą wspólnie wędrowali. Dzień drogi, to około 3-5km/godzinę marszu razy 10 godzin marszu na dzień, to 30-40km.
  Trzeba sobie uświadomić, że podróże w tamtych czasach z różnych względów nie były bezpieczne. Wędrówka odbywała się nie drogą o dzisiejszych standardach, ale był to jakiś trakt. I tak oto rodzice dziecka o którym wiedzieli że ma on ustanowioną przez Boga wyjątkową rolę do wypełnienia, zostawiają go i przez cały dzień beztrosko wędrują nie sprawdzając, czy ich dziecko jest z nimi.
  Następne przesłanie wynika z ich poszukiwań.
  Przez pół dnia o Nim zapomnieli, a żeby Go odszukać potrzebowali 3 dni = 6 razy dłużej. Na dodatek w jakiej duchowej nieświadomości żyli, jeżeli dopiero po 3 dniach weszli sprawdzić do świątyni. Jest to też nauka dla nas; jeżeli zacząłeś żyć w sposób świadomy z Panem Jezusem, to pilnuj się, aby o Nim nie zapominać, aby go nie zagubić, gdyż powtórne odszukanie Go będzie o wiele trudniejsze niż codzienne z nim obcowanie. A jeżeli nigdy nie zacząłeś żyć z Panem Jezusem, to z nim nie jesteś. Nawet gdy jesteś religijnym człowiekiem w jakimś kościele.
  Jakie nauki możemy wyciągnąć z doświadczeń i przykładu Mariam i Józefa?
  Bezpośrednio po spotkaniu z aniołami, byli tak poruszeni, że wypełniali wolę Boga nawet gdy to kłóciło się z ludzką logiką i normami swego kraju. Ciąża bez współżycia, ślub z ciężarną narzeczoną, ucieczka do Egiptu, powrót z Egiptu. Jednak gdy ustały wizytacje aniołów i przyszła proza życia widać ludzkie ułomności; brak rozwagi, zapomnienie. I to mimo wcześniejszych mocnych ingerencji Boga – poprzez aniołów, proroków, pobożnych ludzi, objawień i faktów zgodnych z proroctwami ST.
  Mariam i Józef poprzez przykład Jezusa uczą nas też, abyśmy nie chrzcili dzieci. Gdyby Bóg chciał, aby niemowlęta były chrzczone, to na pewno pokazał by nam to poprzez osobisty przykład dzieciątka Jezus.

  Tytułem wstępu 2.

  Czy matka Pana Jezusa ma względy u Boga?

  Niewiele jest cytatów w Nowym Testamencie w których by występowała matka Pana Jezusa. Za każdym jednak razem są to znamienne sytuacje. Następną z sytuacji jest historia, gdy: „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i (którzy) są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. Ew. Marka 3,31-35.
  Wyobraź sobie taką sytuację; papież odprawia mszę i pojawia się jego rodzina próbując w tym momencie przywołać papieża. O papieżu mówi się, że jest namiestnikiem Chrystusa. Jeżeli przerywanie namiestnikowi w trakcie odprawiania przez niego uroczystości religijnej wydaje się niestosowne, to jak niestosownie zachowała się mama i bracia wobec samego Pana Jezusa Chrystusa? Pojawia się pytanie; dlaczego mama Pana Jezusa próbowała przerwać Mu Jego posługę? Odpowiedź na to pytanie sugerują wcześniejsze wersety.
  Ew. Marka 3,22: „A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy.” Zarzucali Mu, że „Ma ducha nieczystego”. Mk.3,30. Chrystus logicznie argumentując odpierał ich zarzuty. W takich okolicznościach pojawia się matka Jezusa i próbuje wywołać Jego spośród ludu.
  Wyobrażasz sobie, że matka papieża przychodzi do niego podczas odprawiania... i wywołuje go z tłumu, wywołuje go od ołtarza?
  A przecież mariam próbowała wywołać posługującego samego Syna Bożego, a nie człowieka niby namiestnika.

  Z jednej strony Mariam wiele lat wcześniej miała wizytacje aniołów, poczęła dziecko w nadnaturalny sposób, miała poświadczenia od pobożnych ludzi że jej syn będzie kimś wielkim od Boga… Tylko że od tamtych czasów minęło wiele lat i wg wszelkiego prawdopodobieństwa od dzieciństwa Jezusa do Jego 30-go roku życia nic nadzwyczajnego się nie działo. W tym czasie Mariam rodziła następne dzieci, miała codzienne trudy, prawdopodobnie żył jeszcze (J.6,42) Józef jej mąż. Aż tu raptem najstarszy syn wychodzi z domu i ściąga na siebie krytykę ówczesnych autorytetów – uczonych w Piśmie. I co robi w tej sytuacji Mariam. Zbiera swoje dzieci i próbuje coś zrobić. Spotyka ją jednak podobny sygnał jak w Kanie Galilejskiej. Tam została nazwana niewiastą i padło retoryczne pytanie: „Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”.
  W Ew. Marka Pan Jezus podobnie sygnalizuje; On nie ma względu na osobę. Nawet Jego najbliższa rodzina, matka, jeżeli postępują sprzecznie z wolą Boga nie mogą liczyć na jakieś szczególne względy u Jezusa. A z drugiej strony precyzuje kim jest jego rodzina; to ludzie pełniący wolę Boga.
  Jeszcze w czasie życia Jezusa i Jego matki pojawiali się ludzie podkreślający rolę Mariam. I już w tamtych czasach Pan Jezus korygował takich ludzi: „A gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i (go) przestrzegają.” Łk.11,27-28.
  Z powyższych cytatów można wyciągnąć jedyny prawidłowy wniosek; matka Pana Jezusa nie miała żadnych szczególnych względów u Boga z racji tego, że urodziła Pana Jezusa Chrystusa.
  Prawdopodobnie podlegając przez lata niebiblijnej indoktrynacji jest ci trudno pogodzić się z nauka wynikającą z Bożego Słowa. Ale zawsze możesz trwać w odstępstwie od Słowa. Nikt cię nie zmusza – nawet Duch Święty, abyś przestał trwać w zwiedzeniu.

  Czy Marias była bez grzechu?

  Łk.1,46-47 „Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.”
  Jeżeli była bez grzechu, to czemu sama osobiście stwierdzała, że Bóg jest jej Zbawcą? Jeżeli nie zgrzeszyła, to nie podlegała potępieniu, nie potrzebowała Zbawiciela. Jeśli jednak potrzebowała Zbawiciela to oznacza, że musiał obciążać ją co najmniej jeden grzech.
  I znowu; gdyby to był tylko ten jeden fragment odnoszący się do grzeszności Maryi potwierdzony przez nią sama, jako potrzebującą Zbawiciela, moglibyśmy próbować powątpiewać w jej grzeszność. Natomiast jest inny fragment odnoszący się do wszystkich ludzi: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,” Rz.3,23.
  Jeżeli wszyscy, to znaczy że wszyscy? A jak myślisz? Czy gdy Boże Słowo mówi że wszyscy zgrzeszyli, to znaczy że wszyscy zgrzeszyli?
  Możemy sprytnie lawirować, że niemowlęta nie zgrzeszyły, bo nie miały świadomości, tak więc nie wszyscy. Ale niewątpliwie wszyscy mający świadomość.

  Gdy spotykasz się z fałszywymi twierdzeniami, że matka Pana Jezusa była zawsze dziewicą, że nie miała dzieci oprócz Jezusa, gdy spotykasz się z fałszywym twierdzeniem, że była bez grzechu, to jest to nic innego niż fałszywe – gdyż sprzeczne z Bożym Słowem, składowe kultu, który nie ma biblijnego uzasadnienia. Gdy jednak zwodziciele chcą dorobić uzasadnienie do fałszywej teologii i praktyki odstępczego od Słowa kościoła, to dopuszczają się przekręcania Bożego Słowa - prawdy Pisma Świętego.
  Jest to duchowe samobójstwo i to w wymiarze ognia piekielnego dla tych, którzy namawiają do odstępstwa i dla tych, którzy odstępstwo praktykują.

  Powyżej podawałem biblijne informacje na temat fałszywej doktryny o bezgrzeszności matki Pana Jezusa.
  Teraz przytoczę jeszcze inne fragmenty, które wykazują fałsz dogmatu o bezgrzeszności Marias:
  „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
  A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.” Apokalipsa św. Jana 12,1-2.

  I w przypisach pod tym cytatem interpretatorzy kościoła rzymsko-katolickiego napisali:
  „Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków. „Niewiasta” ma rysy:
  1) indywidualne – Marki Mesjasza (Iz.7,11,14; Mi 5,2);
  2) zbiorowe – jako symbol społeczności Izraela (Jer.3,6-10,20; Ez.16,8-14; Oz.2), a także Syjonu (Iż.26,17; 49,14-25) lub Jerozolimy (Iz.66,7;
  3) mieszane – Niewiasty z Protoewangelii (Rdz.3,14n). Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretna przedstawicielką jest Maryja, rodząca historycznego Chrystusa.
  Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.”

  I wracamy do początków Biblii:
  „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę.
  Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. IMojż.3,15-16.

  I powtórnie zwracamy się do przypisów watykańskich:
  „3,15 W walce z ludzkością szatana czeka klęska: potomek niewiasty zada cios decydujący o przegranej. W tej Protoewangelii, czyli zapowiedzi Dobrej Nowiny, NT upatruje aluzję do Mesjasza, Potomka Niewiasty – Maryi, która nie znała męża (Łk.1,34).”

  Kobieta wspomniana w Mojżeszowej miała rodzić w bólach z powodu popełnionego wcześniej grzechu.
  Kobieta wymieniona w Objawieniu interpretowana przez KRk jako Maria „A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.”. Ból rodzącej jest objawem grzechu, który ją obciąża. Proste, logiczne, wynikające z interpretacji i tłumaczenia kościoła Rzymsko-katolickiego?
  No to skąd ten sam kościół - dający najpierw imprimatur dla takiej wykładni Słowa, jednocześnie wciska ludziom niebiblijny, fałszywy dogmat o bezgrzeszności matki Pana Jezusa?

  LUDZIE! ZACZNIJCIE W KOŃCU MYŚLEĆ!
 • @von Finov 02:01:44
  Odniosę się tylko do ostatniego fragmentu, zwiedziony zwodzicielu, albo zwykły agencie...

  Maryja jest Współodkupicielką ludzi. Mimo iż sama bez grzechu, cierpiała dla nas, podobnie jak Pan Jezus Chrystus. Ekspiacja Chrystusowa jest w centrum Ewangelii. Ale Jezus Chrystus mówi, aby każdy z nas brał swój krzyż, a więc sami dokonujemy ekspiacji za własne grzechy. Jednak okazuje się, że nie tylko, ponieważ już z listów apostolskich wynika jednoznacznie, że i Apostołowie cierpieli za innych, a więc mimo wystarczającej Ofiary Jezusa, pomocne i cenne dla Niego są też nasze ofiary składane dla innych ludzi. Jeśli cierpimy dla najmniejszego z braci Jego, wówczas cierpimy dla Niego, a jeśli Cierpimy dla Niego, to jest to błogosławieństwem.

  To dowodzi, że nie można stwierdzić, że Maryja była grzeszna, bo "cierpiała męki i bóle rodzenia". Słodka nasza Najukochańsza Matula Każde swoje cierpienie oddawała za nas swojemu Synowi. I dlatego w Kaanie Galilejskiej, Pan Jezus mówi do niej: "Czyż Moja lub Twoja to sprawa, Niewiasto? Nie nadeszła jeszcze Moja godzina.". Nie mówi "to nie moja sprawa", lecz podkreśla, że Jego godzina jest także Jej godziną: "(...) Twoja to sprawa Niewiasto?".

  To - i wiele innych prawd - wyraźnie wskazuje, że Maryja jest Współodkupicielką ludzi. Dlatego cierpiała. Każdy z nas, jeśli cierpi dla Chrystusa, ma udział w Jego Zmartwychwstaniu, przyczynia się do wielkości Kościoła i zbawienia innych. Każdy z nas, kiedy oczyści się dostatecznie z grzechu może być "małym współodkupicielem". Ale prawdziwym i największym Odkupicielem - Chrystus, a po nim największa z ludzi - Maryja, Brama Niebios, przez którą zstąpił do nas BÓG!
 • @kontra 22:06:35
  Naiwniutki, nie plec bredni, BO:

  Maria mowi:

  " i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy." (Luk.1:47)
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  On jest Zbawca, A NIE ONA!

  TO ONA mowi!

  Czy raujesz sie w Bogu (wraz z Maria), Zbawiecielu, czy tez nie potrafisz?
 • @bar-bara 00:18:08
  On jest Zbawcą, ale i Ona jest Współodkupicielką. Tylko On jest Bogiem, ale Ona jest (po Nim), najwspanialszym człowiekiem, największą z ludzi. To nieskończenie mniej niż On, ale nadal bardzo wiele, tak wiele, że należy Jej się przeogromna cześć.

  Nie wiem, gdzie znowu doszukujesz się problemu. Nic z tego, co napisałaś, nie może zaprzeczyć temu, co ja napisałem.
 • @poldek34 15:48:33
  Przesadnie przejmujesz się sprawami "godności" kościołów heretyckich . Bez znaczenia jest fakt że nie są oni masonami czy są nieliczni , znaczenie ma istota tej deformacji. Produkcja użytecznych gorliwych propagatorów ideologii uwiedzenia. Nie ma znaczenia kto głosi doktrynę masońską istotne jest jej propagowanie i zgubne skutki dla całego świata.
 • @Stanisław Krajski 17:52:20 Duch katolicki bez ducha wglądu w istotę misterium ?
  Serdecznie dziękuję za ten tekst, porządkuje tu Pan ważne kwestie nienawiści do KRK ukształtowanej jeszcze wieki przed powstaniem tzw. bawarskich illuminatów , a co ciekawsze wpływającej w sposób zorganizowany (!) na ruch reformacji - na samego Lutra i jego naśladowców.

  Sprawa "rzucenia" Katolickiej Polski na kolana przed Chrystusem Eucharystycznym to zadanie ważniejsze od wszystkich innych i nie ma dzisiaj ani jednej ważniejszej inicjatywy.
  W hierarchii ducha ta jest kamieniem węgielnym kamienia węgielnego /intronizacji/ , później są wszystkie inne "fundamenty.

  Gdyby "duch katolicki" przypomniał sobie istotę Eucharystii sprawy wzniosłyby się wysoko do Ducha. Dziś są jakie są i łaski z tego są takie a nie inne.
 • @kontra 22:06:35
  ==wyraźnie wskazuje, że Maryja jest Współodkupicielką ludzi.==

  Idąc za Twoim tokiem myślenia, można nazwać Izraelitkę Mariam rozpijającą pijaków, jako że współnie z Chrystusem była w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus Chrystus udostępnił pijanym więcej wina.
 • @von Finov 13:39:05
  Nie masz tu usprawiedliwienia i nie znajdziesz wymówki dla własnej zdrady i buntu.

  Do czego potrzebne tobie to pełzanie za katolikami ?
  Sądzisz że jesteś oryginalny , że to prowokacja artystyczna ?

  Prowokacja to tylko prowokacja i nawet okultysta bawiący się podnietą demonów jaką uprawiasz powinien wiedzieć gdzie jest miara szyderstwa wobec Zbawiciela.

  Źle napisałeś o Chrystusie , obleśnie wyraziłeś się o cudzie w Kanie ... żenujący jesteś w deformacji rzeczywistości. Prawdziwy żywy obraz interpretacji heretyckiej nam tu okazałeś kapłanie egzorcysto - wyrzutku heretyków.

  Powinieneś przeprosić i to publicznie za tak wyjątkowo szkaradną i poniżającą degenerację wizji ewangelicznego cudu.
 • @jax 12:46:26
  Jax ty znasz historię czy tak sobie po prostu pierdzielisz frazesy?

  Marcin Luter wystąpił przeciw krk z tylko jednym postulatem przeciwko sprzedaży odpustów. Chyba nie uważasz że sprzedaż odpustów to coś dobrego? Portfel nigdy nikogo nie zbawi.

  Drugą rzeczą, którą Marcin Luter zrobił to przetłumaczył Biblię, zrobił to nie wychodząc ze swojego domu, jakby wyszedł to by go zabiła kościelna inkwizycja. Przed Lutrem żaden zwykły człowiek nie mógł czytać Biblii, była zakazana.

  Którą z tych dwóch rzeczy uważasz za złą?

  Dzisiejszy protestantyzm nie ma nic wspólnego z pierwszymi protestantami tak sami jak katolicyzm nie ma nic wspólnego z Biblią. W 2007 papież przywrócił sprzedawanie odpustów i nikt nie protestował, nie ma czegoś takiego jak protestantyzm już. Jest jeden wielki ekumenizm i jedno wielkie bagno którego właścicielem jest kościół katolicki.

  Jax przygotowałeś sobie już kasę dla papieża, żeby cię zbawił?
 • @zjawa 18:25:16 Antysemityzm jest osiągnięciem lutra , kult szatana to również jego zasługa
  https://www.youtube.com/watch?v=3R3F7UoYMPU

  Według Lutra: 'Żydzi, którzy od 1400 lat są naszą plagą, zarazą, sprawcami wszelkich nieszczęść, to ludzie przywodzący do rozpaczy, przesiąknięci złem, pełni jadu, ludzie, którzy pozostają pod wpływem sztana. W sumie mamy w nich najprawdziwsze diabły'. W innym miejscu z kolei pisał: 'Bierzcie się do całowania! Szatan znowy się wypróżnił, znowu nasrał w portki. Oto prawdziwa świętość, którą Żydzi i ci, co za Żydów chcą uchodzić, niechaj całują, pożerają, piją i obdarzają czcią, i niech też sztan pożera i spija to, co tacy jego uczniowie potrafią z siebie wypluć, wydalić z góry i z dołu. Zebrali się tu odpowiedni dla siebie goście i gospodarze, wszystko jest dobrze ugotowane i przyrządzone... Teraz szatan z angielskim ryjem zajada się tym, co wychodzi z górnej gęby Żyda'.

  'Mamy tu w Wittenberdze przy farze kamienny posążek maciory, pod nią leżą ssące prosięta i ssący Żydzi i za maciorą stoi rabin, podnosi jej prawą nogę, potem swoją lewą ręką unosi ogon maciory, pochyla się i bardzo pilnie wpatruje sie pod jej ogon w Talmud, tak jakby chciał tam znaleźć i przeczytać coś, co byłoby osobliwe i dobitne... Dlatego właśnie Niemcy powiadają o kimś, kto bez podstawy puszy się mądrością: Gdzie on to czytał? Mówiąc brzydko w dupie maciory'.

  W 1543 roku Marcin Luter opublikował słynny pamflet pt. 'O Żydach i ich kłamstwach' nazywany arsenałem antysemityzmu. Czytamy w nim między innymi zalecenia, aby 'wszystkie synagogi czy szkoły podpalano, a co się będzie żle palić, trzeba posypać ziemią, iżby żaden człowiek nie zobaczył już nigdy choćby jednego kamienia, ani popiołu po nich. I niech to się dzieje na chwałę naszego Pana, na chwałę chrześcijaństwa, aby Bóg wiedział, że jesteśmy chrześcijanami i że nie ścierpimy i nie pozwoliliśmy, aby otwarcie wypowiadano kłamstwa o jego Synu i chrześcijanach, aby Jego i nas przeklinano i obsypywano bluźnierstwami... Trzeba takoż zniszczyć i zburzyć ich domy. Bo tam czynią oni to samo, co w swoich szkołach. Niechby za to umieszczono ich wszystkich pod jednym dachem, w jakiejś stajni, niczym Cyganów... trzeba im odebrać wszystkie modlitewniki i objasnienia Talmudu, w których jest tyle bałwochwalstwa, kłamstw, przekleństw i bliźnierczych nauk... Trzeba ich rabinom zagrozić śmiercią, jeśli by dalej nauczali... Trzeba im pod groźbą pozbawienia życia zakazać, by wśród nas jawnie chwalili Boga, dziękowali mu, modlili się do niego, i by nauczali'.

  Wielu historyków i teologów jest zdania, że silny antyjudaizm nie przetrwałby epoki średniowiecza, gdyby nie nauki Marcina Lutra".
 • @jax 19:23:17
  JAX!

  kogo ty bronisz? w Talmudzie jest napisane, że Jezus będzie się się gotować w ekskrementach w piekle. Że chrześcijan należy zabijać. Współcześni żydzi jak i ci za czasów Lutra nie mają nic wspólnego z narodem wybranym ze starego testamentu. Ci żydzi którzy podają się za żydów a nimi nie są, używają do nauk jakiejś spaczonej wersji Biblii czyli Talmudu.


  Uważam, że Luter napisał prawdę o żydach, nie zgadzam się tylko z nawoływaniem do robienia im krzywdy, bo nie ludzie są od karania za grzechy.
 • @zjawa 09:50:01 Tak... tak... wiem... wiem ale...
  Wydaje mi się, że coś pisałeś o niewiniątku tkwiącym w Lutrze...

  Takie to nieboże jak heretycy naśladowcy lutra . Swoimi małymi rozumkami sami w zaciszu przytulnych kawalerek rozbierają Biblię na kawałki , na drzazgi ... rozbijają w pył. Słuchając szeptów i głosów albo grupowego wycia.

  https://www.youtube.com/watch?v=XQNsVDLczaI&feature=related

  Idź lepiej po nauki do Darskiego ten też ma swoją wizję Biblii i o dziwo ... bardziej zbieżną z luterańską herezją niż wielu sądzi .

  Lutra bronisz z powodu przynależności do jakiejś jego heretyckiej denominacji . To oczywiście w pewnym stopniu usprawiedliwia te dywagacje - czy tylko tak sobie paplesz bo przecież chodzi jak zwykle o .... nienawiść.... tak do żydów jaki i katolików ?
 • @jax 22:07:13
  Pudło, nie należę do żadnej denominacji, dlatego że żadna denominacja nie zbawia, ani żadna instytucja. JEZUS ZBAWIA.

  Bronię Lutra dlatego, że jako pierwszy otwarcie zaprotestował przeciwko zmienianiu Słowa Bożego, i dlatego że udostępnił Biblię zwykłym ludziom, która wcześniej była zakazana.

  Uczepiłeś się człowieka, który propagował Słowo Boże a ignorujesz cały czas fakt, że kościół katolicki zakazywał czytania Biblii i sprzedawał odpusty z pieniądze. Rozumiesz Jax? Twój kościół tak robił i dalej robi.

  Mówiłem już tysiąc razy, że obecni protestanci nie mają nic wspólnego z pierwszymi protestantami więc nie rozumiem dlaczego mi tutaj linkujesz jakieś filmiki jak ja przecież wiem, że obecnie KAŻDA denominacja jest zwiedziona i swoimi naukami odbiega od Biblii. Ten film nie ma absolutnie nic wspólnego z tematem Marcina Lutra.  "paplesz bo przecież chodzi jak zwykle o .... nienawiść.... tak do żydów jaki i katolików ?"

  a ty paplesz bo chodzi jak zwykle o ....miłość... tak do kościoła katolickiego, który sprzedaje odpusty jak i miłość do żydów, którzy chcą żeby Jezus trafił do piekła.
 • @zjawa 23:09:35
  Chyba dawno nie byłeś w kościele i zatrzymałeś się na etapie demagogi medialnej.
  Sądzisz że obrona Lutra jest obiektywna ? Skoro gardzisz wszystkimi kościołami to ta pozorna obrona heretyków jest tylko manipulacją.

  Co gorsze służy obronie satanizmu , któremu to luter dał "filozoficzne" uzasadnienie.

  Lepiej się określ zamiast lawirować na pograniczu sympatii do satanizmu, new age i nienawiści do katolików czy żydów.
 • @jax 16:14:51
  Napisales:

  "Co gorsze służy obronie satanizmu , któremu to luter dał "filozoficzne" uzasadnienie."

  O czym ty mowisz?
  Czy az tak katolicy sa wsciekli na Lutra za to, ze przetlumaczyl Biblie, ze glosza teraz, ze tlumaczenie Biblii to satanizm?
  Czy ci rozum odebralo?
 • @bar-bara 16:23:34
  Wy tu bara bara tu jest walka z całym chrześcijaństwem Są kościoły z dużym swiecznikiem menorą a w oddali gdzieś tam mały krzyż w wszystkich wyznaniach .Zastępuje się dobrą nowinę nowy testament
  znowu narodem wybranym i starym testamentem który się dopełnił z przyjściem Jezusa.W chrześcijaństwie kultrze polityce.
  Nawet bracia fartuszkowi z cyrklem i kielnią pojawiają się w kościałach wszystkich wyznań nawet w KRK.
  Każdy sam osobiście zda relacje przed Bogiem jak grzeszył był zły umarł w grzechu to co powie ale ja byłem katolikiem,protestantem ,prawosławnym ?
 • Nowy "Francuz" dla Pana
  Mam dla Pana kolejnego „Francuza” do Pana kolekcji.

  Sebastian Mikosz Prezes PLL LOT 0d 2009 (nie mam info kiedy dokładnie objął do 2010 (wrzesień) . Prezes LOT na czas „katastrofy smoleńskiej”?

  On właśnie wydał ów zakaz już trzy godziny po „katastrofie”


  W „Ludzie Wprost” tako o nim jest.

  „Ukończył prestiżowy IEP Paris (Instytut Studiów Politycznych), kierunek ekonomia i finanse oraz liczne szkolenia biznesowe.
  Po studiach pracował w paryskiej firmie Arthur Andersen, specjalizując się w inwestycjach na rynkach zwanych emerging markets. W 2000 roku wrócił do Polski gdzie pracował nad stworzeniem pierwszego niezależnego internetowego domu maklerskiego w Polsce. Rok później objął stanowisko Dyrektora Generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

  W 2003 roku został wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdzie nadzorował Departamenty Obsługi Inwestorów, Współpracy Regionalnej oraz Badań i Analiz. Prowadził negocjacje z firmami będącymi największymi inwestorami zagranicznymi w Polsce m.in. LG Philips, MAN, Whirlpool, Michelin. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i head huntera w firmie doradztwa personalnego Amrop Hever.

  Od 2007 roku był dyrektorem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte, gdzie rozwijał doradztwo biznesowe dla sektora publicznego oraz wspierał napływ inwestorów zagranicznych do Polski. W 2009 roku został prezesem zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Ze stanowiska tego zrezygnował we wrześniu 2010 roku.

  Sebastian Mikosz jest żonaty. Ma trzech synów. Biegle zna język francuski oraz angielski.”

  (ludzie wprost Sebastian Mikosz – tu link)

  ...................

  „W obliczu ogromnej tragedii – katastrofy rządowego samolotu Tu-154 w dniu 10 kwietnia 2010 – bardzo proszę wszystkich pracowników o nieudzielanie komentarzy do mediów” – taki komunikat wydał prezes LOT Sebastian Mikosz. Komunikat umieszczono w sieci spółki trzy godziny po tragedii.
  Piloci, którzy się nie zastosują do tego zakazu, mogą się spodziewać konsekwencji służbowych. – Mogą otrzymać upomnienie lub naganę – przyznaje Jacek Balcer, rzecznik firmy.
  W LOT pracuje ponad 450 pilotów. Ci, z którymi rozmawialiśmy, krytykują prośbę szefa.
  – Takich rzeczy nie powinno się narzucać – mówi jeden z nich.
  Rzeczpospolita

  Tako pisze rzeczpospolita 29 kwietnia 2010 9 cokolwiek óźno jak na taki News , a przede wszystkim bardzo powściągliwie.

  (link lot zakazał rozmów o katastrofie)

  Tu jednak znajdziemy i dokładniejsza informację kiedy zaczęła się jego prezesura

  „Mikosz, po 19 miesiącach prezesowania PLL LOT, złożył w środę na ręce przewodniczącego rady nadzorczej spółki rezygnację z pełnionej funkcji.”

  (tu link –wp. Pl finanse za PAP)
  Sebastian Mikosz o swoim odejściu z PLL LOT
  30. 09 2010

  W tym art. Są chyba i inne ciekawe informacje

  Ale ogolnie za wiele ich o loti Mikoszu nie ma.

  W każdym razie wiemy że rozpoczął w maju 2009 prezesowanie.

  Co się w tym czasie działo na Okęciu to znaczy po okresie 7-12 kwietnia powiedzmy. Ano ciekawa rzecz z hangarem. Jeśli Pan nie zna tego materiału to tutaj

  (http://clouds.salon24.pl/399036,byl-sobie-hangar-tajemnicze-okecie-2010

  ......................

  pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ksiażkę, ktora zakupiłem.

  Chcę sie do niej jeszcze odnieśc w postach ,ale rzadko teraz jestem w internecie dlatego to się przeciąga

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930